Требник от XIX век, Зогр. 382

Общо наименование: Требник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 382. Каталог: 382. Предишен каталог: З Б № 1615.
Плътна, здрава Няма; І + 35 + І ff. 164 x 103 mm 120 x 74 mm (текст)
Фолиация: Оригинална буквена фолиация, отделна за двете части, на днешни л. 6–9 и 10–28; съвременна фолиация 1–35, като листовете между 29 и 35 не са номерирани.
Добро. Празни листове: 4v‒5v, 9v, 28v‒35v.
116–18
Черно за текста, червено за заглавия, указания и инициали.

На л. 6r и 10r ‒ графично оформени, почти еднакви заставки по модел от старопечатна книга, с кръст и едри растителни мотиви от двете му страни (срвн. подобни в Зогр. 443, 470). Малки концовки от плетеничен мотив на л. 9r, 28r. Малки орнаменти ограждат от двете им страни надтекстовите заглавия.

Тънък, здрав картон, облечен в черна (тъмнозелена?) кожа; орнаментика със златен отпечатък: върху двете корици ‒ идентична композиция от две вписани тънки рамки, като външната е с удвоени контури и ъглови растителни мотиви тип сецесион; форзаци от мраморна хартия.

Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски

Требник
2. (6r–9r) . Кратък водосвет. Източник: По Требника на Петър Могила (вж. и бележката на книжовника).
Бележка на книжовника
  • (8v-9r) . Сїѐ кра́ткое воды̀ ѡс҃ще́нїе вы́писано и҆зъ Кі́евскагѡ Тре́бника Петра̀ Могі́лы; на лїстѣ̀ к҃д во второ́й ча́сти положе́нное.
19. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.