Богослужебен сборник от XIX век (конволют), Зогр. 383

Общо наименование: Конволют. Конкретно наименование: Печатна книга и ръкопис. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 383. Каталог: 383.
75 ff.

Тънък картон, облечен с кожа; орнаментика със сляп отпечатък. На лявата корица ‒ растителен бордюр и централен щемпел с изображение на Разпятие Христово; дясната корица има растителен бордюр и централен щемпел с неясно изображение. На листа към дясната корица е подлепен напреки лист от тетрадка, на който с късно писмо са написани тропар и кондак на 26-те Зографски мъченици.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

1

Печатното издание е „Молебное пение святому и славному великомъченику, победоносцу и чудотворцу Георгию“ (Молебен 1838).

2

Общо наименование: Богослужебен сборник.
Корона (?) с контрамарка: инициали ВТ (фрагмент) ; 65 ff. 153 x 108 mm 135 x 90 mm (текст)
Фолиация: Има оригинална буквена фолиация, отделна за трите дяла на ръкописа: за първия – л. 1‒15+1 празен и неномериран; за втория дял ‒ л. 1‒16 (16v празен); за третия дял номерирани л. 1‒10, (л. 11 празен и неномериран), 11‒29; след това неномерирани 2 късно прибавени листа от тетрадка и още един празен лист. Има и нова последователна фолиация с молив от л. 16 нататък.
Следи от плесен, зацапване от употреба. Празни листове: ІІr‒v (с приписки), 16, 32v, 62v
115Текстът е в рамка
Черно за текста, червено за заглавията, указания и инициали. На места мастилото попива в хартията.

На л. 1r ‒ заставка с графична композиция от кръст с богати растителни мотиви от двете му страни. На л. 17r, 33r, 37v, 56r и 58r ‒ заставки с подобни композиции (и двете без кръст в средата).

Анонимен
Кирилица. Полуустав
Традиционен. На л. 54r, 62r ‒ песнопения на гръцки език с кирилица.

Правопис: Църковнославянски

1. (1r–15r) . Молебен канон към св. Георги.
2. (15v) . Молитва „Богородице Дево, радуйся“ с невми (начало).
3. (17r–32r) . Молебен канон към св. Богородица.
4. (33r–37r) . Последование на изобразителните с блаженствата.
5. (37v–57r) . Песнопения от Литургията. Антифони за всеки ден; тропари и кондаци за дните от седмицата, за някои празници и за св. Георги и св. Димитър; прокимени с апостолските четива за всеки ден от седмицата; Херувимската песен (на гръцки с кирилица); и е маркиран и отчасти преписан текстът на останалата част от Литургията (без свещеническите молитви) до Господнята молитва и възгласите след нея. Завършва на л. 56r‒57r с причастните на Литургията за дните от седмицата
6. (57v) . Тропари за усопшите.
7. (58r–61v) . Задостойници за Господските и Богородичните празници през годината от Рождество Христово до Въведение.
8. (62r) . Пасхални тропари. „Ангел вопияше“ и „Святися, святися“. На гръцки език с кирилица
Приписки

На празните листове от Партений Зографски с мастило или молив, без връзка с основния текст, са писани:

  • (ff. ІІr‒IIv) . откъси от 150 псалом и от богородичен тропар на глас 8-ми „Тебе и стѣну“
  • (f. 15v) . Начало на „Богородице Дево, радуйся“ с невми
  • (f. 43r) . Част от тропар на св. Козма Зографски с дата 5/7/33 и подпис Partenia Zograff
  • (f. 43v) . Тропар на глас 3-ти и кондак на глас 8-ми за св. Козма, но не е сигурно, че и те са писани от о. Партений
  • (f. 63r) . От о. Партений е преписан същият тропар за св. Козма на глас 3-ти и дата 10/9/34
  • (f. 43r) . Подписи: Иоакимъ Μοναχοῦ Ζουγραφίου Παρθενιος Μοναχος Ζουγρα
19. век.