Требник и част от Месецослов от XIX век, Зогр. 384

Общо наименование: Требник и част от Месецослов. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 384. Каталог: 384.
Три или повече вида Герб с полумесец и инициали (?) (фрагмент); 50 ff. 148 x 100 mm 125 x 75 mm (текст)
Фолиация: Нова фолиация 1–49 (л. 18 е номериран като 18а).
До л. 20 силно пострадали от овлажняване, с размит текст на много места; останалите листове са в добро общо състояние; има един откъснат лист между л. 40 и л. 41, два – между л. 44 и л. 45, още два ‒ между л. 47 и л. 48. Кожата на подвързията е протрита. Празни листове: 12v, 19v, 37v‒51.
114–17I дял (л.1-17v)114II дял
Черно за текста, тъмночервено и оранжевочервено за заглавията, указанията и инициалите.

На л. 1r ‒ примитивна лентовидна заставка с геометричен мотив и увенчана с кръст. На л. 18r, 20v, 22r, 24v, 26r, 32r ‒ заставки-разделители от единични или двойни черти с елементарни опити за украса; на л. 23v заставка- разделител от вълнообразна линия. Отделни инициали с елементарна растителна украса.

Тънък картон, подвързан с кожа. Орнаментика със сляп отпечатък: върху лявата корица ‒ растителен бордюр и в средата ‒ отпечатан кръст с малки розети в краищата на раменете; кожата на дясната корица е силно износена, с нечетлив мастилен надпис.

Двама книжовници. Нито един от двата почерка не съвпада с този на поп Павел, оставил името си на две места в приписки и дописал два тропара в книгата.

А.

(ff. 1r–17v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски

Б.

(ff. 18r–36v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски

Требник и Месецослов
(ff. 1r–12r, 13r–17v). Последование на Малък водосвет. Част от текста е задраскан с молив. Източник: Последованието е препис от руско печатно издание.
2. (18r–19r) . Молитва „от очи сгледа“ (ѿ очесъ призори), сиреч за уроки. Редакция: Молитвата срещу уроки е публикувана (Ветухов 1907)..
3. (20r‒20v) . Последованието на Малък водосвет (част). Повторен е краят на Последованието на водосвета, който е на л. 17r‒17v
4. (20v–28v) . Тропари и кондаци за безплътните сили, за някои светци и за Господски и Богородични празници.
5. (28v–30r) . Mолитва на св. Антипа срещу зъбобол. Редакция: От св. Антипа всъщност тук са поместени две молитви, те са в друга редакция, по-коректна от тази, която днес се печата (например срещу „мучением своим томителя велира до конца сокрушил еси“ в ръкописа стои по-правилното „томителя Велиара“).
6. (30v–36v) . Молебен канон за болни.
Приписки

Вътрешните страни на кориците, както и празните листове са изпълнени с всевъзможни бележки, сметки и драсканици и имена, от които по-интересни са следните:

 • (на вътрешната страна на лявата корица) . Освен имена и сметки, с молив отбелязано: „1700 год.
 • (19v) . Попа Павле таѧ книга
 • (19v) . Парашква (!) Каламбажакова авгусъ 15-1908 год. Коприщица
 • (36v‒37r) . Тропар за св. Димитър, от ръката на поп Павел
 • (37v) . Примитивна, вероятно детска рисунка на мъж с пушка и четнически калпак с кръст и надпис: Хаџи Димитаръ.
 • (38v‒40r) . Списък на 61 имена с година 1859, предимно мъжки, със записани при тях стойности (на какво?). Представлява интерес от гледна точка на историята на българската антропонимия.
 • (41r) . Същата ръка отбелязва количества вино и ракия.
 • (ff. 44r, 45v, 46v–47r). Вероятно детски рисунки на мъжки, женски и животински фигури.
 • (48r) . Калъмъ Башакъ 1888 година Априлъ 20 – от по-късна ръка; срв. с формата Каламбажакова от 1908 г. (л. 19v)
 • (48v) . Тропар за св. ап. Андрей, от ръката на поп Павел
 • (49r‒49v и вътрешната страна на дясната корица) . Имена за споменаване, писани от ръката на поп Павел, също представляващи интерес от гледище на историята на българската антропонимия.
 • (от вътрешната страна на дясната корица) . Сие книшка на попъ Паѵлъ.
19. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.