Акатист за св. Йоан Предтеча от XIX век, Зогр. 395

Общо наименование: Акатист. Конкретно наименование: Акатист за св. Йоан Предтеча. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 395. Каталог: 395.
Плътна, гладка Няма; 23 ff. 155 x 100 mm 95 x 65 mm (текст)
Тетради: Линиране: С промяната в линирането (от 16 на 10‒12 реда на страница) шрифтът става по-едър, а междуредовото пространство се увеличава, което създава визуално впечатление за промяна в типа писмо, но всъщност основните му черти се запазват.
Добро.
110–18Текст в рамка; до 18 реда на страница до л. 8r; 10‒12 реда в останалата част

Картон, обвит с кожа; форзаци от мраморна хартия; орнамент със златен отпечатък: върху двете корици ‒ тънък бордюр от малки кръгчета.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов, с орнаментални елементи

Правопис: Църковнославянски

(1r–23r) . Акатист за св. Йоан Предтеча.
19. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.