Богослужебен сборник от 1860 и 1892 г., Зогр. 396

Общо наименование: Богослужебен сборник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 396. Каталог: 396.
Няма; 71 ff. 160 x 100 mm 115, 130, 140, 125 x 75, 85 mm (текст)
Фолиация: Нова фолиация; листовете от 33 до 49 и последният лист не са номерирани.
Добро; има откъснати листове преди номерирането им. Празни листове: 20–21, 32v–49v, 52r–63r, 65r,
114–18При различните книжовници редовете варират: 14 в частта на Исихий, 16 при писач Б и В, 19 реда при Г и 18 при Д
Черно за текста, червено за заглавията, инициалите и указанията. На л. 31–32 мастилото попива и се разтича.

На л. 1r ‒ заставка, оформена като шнур. На л. 11r и 15v ‒ подобни заставки-разделители. На л. 19v ‒ лентовидна концовка, рамкирана и запълнена с плетеничен мотив, подобен на шнур, върху фон от червени и черни вертикални ивици. Под нея ‒ плетенична фигура и две розети. На л. 51v ‒ инициал с графична украса.

Твърд картон, облечен с кожа, върху която е залепен плат; кожени гръб и ъгли; форзаци от мраморна хартия. Орнаментика със сляп отпечатък: върху лявата корица ‒ тънка рамка, в полето ‒ кръст с растителни завършеци на раменете и четири ъглови растителни мотива. Върху дясната корица ‒ същата композиция, но централният щемпел е овален, с растителен мотив.

Петима книжовници

А.

(ff. 2r–19r) . Исихий монах
Кирилица. Полуустав по печатен образец
Традиционен и новобългарски

Правопис: Църковнославянски и новобългарски

Б.

(ff. 22r–30v, 50r–51v) . Анонимен
Кирилица. Писмо, напомнящо по-старо уставно писмо
Традиционен и новобългарски

Правопис: Църковнославянски и новобългарски

В.

(ff. 31r–32r) . Анонимен
Кирилица. Писмо, напомнящо по-старо уставно писмо, но много по-неумело
Традиционен и новобългарски

Правопис: Църковнославянски и новобългарски

Г.

(ff. 53v–54v) . Анонимен
Кирилица. Ръкописно писмо, ново
Традиционен и новобългарски

Правопис: Църковнославянски и новобългарски

Е.

(ff. 22r–30v, 50r–51v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, дребен
Традиционен и новобългарски

Правопис: Църковнославянски и новобългарски

Сборник от смесен състав – богослужебни текстове с молитви, наставления и медицински рецепти
1. (ff. 2r–19r) . Подобни стихири, седални и ексапостилари.
2. (ff. 22r–25r) . Молитва похвала към св. Богородица. Без разказа за чудодейната сила на тази молитва
3. (25r–32r) . Молитви към архангел Михаил, св. Йоан Богослов, Молитва, намерена на гроба на св. Богородица в Гетсимания, и прибавен към нея кратък молитвен текст пак за св. Богородица.
4. (50–51v) . Всекидневна изповедна молитва.
5. (64v–63v) . Сказание за неплодни. Наставления за християнското поведение на бездетните съпрузи, за да имат деца.
6. (69v– 65v) . Рецепти за различни балсами (мазила) с указание за какви болести помагат.
Бележки на книжовниците
  • (f. 19v) . Преписа ся въ лѣто 1860 мцⷭⷭ҇ъ маïй 28. день. Исѵхїй монахъ Грѣшнїи Зѡграфскїи Родомъ Тꙋтра-канъ пределъ Русчукъ. край Дꙋнавъ.
  • (f. 63v) . , като продължение на текста: 1892 Г.М.А. Число (в) денъ.
Приписки
  • (f. 1v) . Споменъ Азъ Сотиръ М. Игнатовъ от село Баганово Дубничка околия.
  • (f. 32r) . Господинъ Отца Димянъ монахъ Зографски
  • (f. 52r) . С ръкописно писмо: Ишала (прибавено с молив „машала“) и М. Натанаилъ Зогра́фски.
  • (на последния празен лист) . Приписка на гръцки, с молив: Χαίρε Πάτερ θ[ ε ]όν Αθανάσιος
1860. 1892.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.